Kompaniýanyň medeniýeti

“Dongguan Enuo mold Co., Ltd” Gonkong BHD toparynyň golçur kärhanasy, plastmassa galyndy dizaýny we önümçiligi olaryň esasy işidir.Mundan başga-da, metal bölekleri CNC gaýtadan işlemek, prototip önümleri R&D, gözleg gurallary / Gauge R&D, plastmassa önümleri galyp, pürkmek we ýygnamak bilen meşgullanýar.

“Enuo galyndy” - kompaniýanyň medeniýeti
Hurray!Täze zawoda göçýäris!
Gadyrly dostlar, ertiriňiz haýyrly bolsun!Bu gün 2017-nji ýylyň 8-nji iýuny, bu ýerde durmak, “Enuo mold Co., Ltd.” -iň açylyş dabarasyny geçirmek we kompaniýanyň açylyş dabarasynyň ýatdan çykmajak pursatyna şaýat bolmak biziň üçin uly hormatdyr.Enuo Mold hyzmatdaşlarynyň işjeň gatnaşmagy, goldaw üçin sag boluň ...
KOPRAK OKA

18-06-27 |

GARRY


“Enuo galyndy” - kompaniýanyň medeniýeti
Wah!kenarda ajaýyp dynç alyş!
-Dapeng plýa beachyna dynç alyş Hormatly Enuo galyndy hyzmatdaşlary: Möwsüm üýtgese, wagtyň geçýändigi belli.Bilmän, awgust 2018 senenamasyndan geçiriler.Tomus kem-kemden geçdi, güýz gelýär.“Enuo” galyndy hyzmatdaşlarynyň hemmesi üçin geçen 8 ...
KOPRAK OKA

18-04-28 |

GARRY


“Enuo galyndy” - kompaniýanyň medeniýeti
Gyzgyn bahar + tokaý hezil edýär!
-Nankunşan gyzgyn bahar saglyk jülgesine syýahat Hormatly Enuo galyndy hyzmatdaşlary: Birnäçe günläp ýagyş ýagýar we baharyň geçendigini bilemok.Howa gowy bolansoň, tomsuň uzak wagtlap gelendigine düşündim.Wagt elmydama biziň ünsden düşen bölümimizde, 2019-njy ýylyň senenamasy üýtgedildi ...
KOPRAK OKA

17-10-27 |

GARRY


“Enuo galyndy” - kompaniýanyň medeniýeti
Bu gün gülkünç gün!
- Aprel aýynyň Songshan kölüne syýahat romantiki möwsüm bolmaly.Şetdaly gülleriniň gülleýän ýerinde ýygnanmak, ýürekdäki köp adamyň utanjydyr.Şeýle-de bolsa, galypçy hökmünde köplenç taslamanyň durmuşa geçirilmegi üçin ýüregiň goşgularyny wagtlaýyn goýmaly bolýarys we ...
KOPRAK OKA

17-10-27 |

GARRY


Has giňişleýin maglumat üçin

Sözler çyn ýürekden bolmaly, sebäbi wada bergidir!