Blog

“Dongguan Enuo mold Co., Ltd” Gonkong BHD toparynyň golçur kärhanasy, plastmassa galyndy dizaýny we önümçiligi olaryň esasy işidir.Mundan başga-da, metal bölekleri CNC gaýtadan işlemek, prototip önümleri R&D, gözleg gurallary / Gauge R&D, plastmassa önümleri galyp, pürkmek we ýygnamak bilen meşgullanýar.

Bu çeper eseriň soňundan haýsy suraty saýlarsyňyz
Döredijilik 5 teswir 7-nji iýun

Bu çeper eseriň soňundan haýsy suraty saýlarsyňyz

Wah, ýigitler!galyndylary ibermegiň täze wagty !!Ha, marketing gyzymyzyň nähili bagtlydygyny görüň!Dogrusy, bu suraty goýmazdan ozal ýüregimde bir kynçylyk ýüze çykdy.Köp mukdarda “linkedIn” baglanyşyklaryna eýe bolan dostum maňa mähirli maslahat berýärdi: Haý, garry!bir gyzy m bilen durmaga çagyrmak gowy däl ...

Koprak oka
Bölek galyndylarynyň kemçilikleri barada näçeräk bilýärsiňiz
Döredijilik 5 teswir 7-nji iýun

Bölek galyndylarynyň kemçilikleri barada näçeräk bilýärsiňiz

Galyndy synag wagtynda galyplaýyş kemçilikleri köplenç takyk çaklamasyz ýüze çykýar, şonuň üçin gowy galyndy synag inereneri sebäbini mümkin boldugyça çalt kesgitlemek üçin baý tejribä eýe bolmalydyr, sebäbi sanjym maşynyna sarp edilýän wagtyň dowamynda çykdajy köpelýär.Bu ýerde toparymyz käbir tejribe toplady ...

Koprak oka
Howa we suw çüýşesini üýtgetmek bölüminiň deformasiýasyna gözegçilik etmek üçin çözgütler
Döredijilik 5 teswir 7-nji iýun

Howa we suw çüýşesini üýtgetmek bölüminiň deformasiýasyna gözegçilik etmek üçin çözgütler

Gadyrly okyjylar, soňky makalada (Howa we suw çüýşesiniň deformasiýasyna nädip gözegçilik etmeli? -Dizaýn bölümi) deformasiýadan öňki galyplary gözegçilikde saklamak üçin dizaýn bölümi barada gürleşdik, ýöne gowy dizaýn bolmagy bu şert , bizem etmeli ölçegini sazlamak üçin köp üýtgetmek işi ...

Koprak oka
Kiçijik gyzymyz iş dükanynda gurallary has owadan hasaplaýarsyňyzmy?
Döredijilik 5 teswir 7-nji iýun

Kiçijik gyzymyz iş dükanynda gurallary has owadan hasaplaýarsyňyzmy?

HaHa, 8 ýyl bäri galyp pudagy bilen meşgullanýan adam üçin meniň “zeýrenmeli” köp zadym bar, birinjisi: Daş töweregimizde gyzlar gaty az… Hawa, ýaňy bir degişme etdiňiz, ýöne hakykat gurallary ussahanasyny hem aýdyň iş hakykatdanam gözelliklere laýyk däl bolup biler.gaty köp iş jennet bar, ...

Koprak oka
Salam dostlar, Amerikalylaryň galyplaryňyzyň derejesine nähili baha berýändigine serediň!
Döredijilik 5 teswir 7-nji iýun

Salam dostlar, Amerikalylaryň galyplaryňyzyň derejesine nähili baha berýändigine serediň!

Hytaýda eksport ediji galyndy öndüriji hökmünde, içerki galyndy bilen deňeşdirilende, galyndylaryň eksporty soňky ýyllarda ep-esli ýokarydy, bu tapawut diffriend standarty sebäpli ýüze çykýar.Amerikan plastik senagat jemgyýeti (SPIAN-102-78) galyby bäş kategoriýa bölýär.Galyplaryň bu bäş görnüşi ...

Koprak oka
Howa we suw çüýşesiniň bölekleriniň deformasiýasyna nädip gözegçilik etmeli? -Dizaýn bölümi
Döredijilik 5 teswir 7-nji iýun

Howa we suw çüýşesiniň bölekleriniň deformasiýasyna nädip gözegçilik etmeli? -Dizaýn bölümi

1, Deformasiýadan öňki dizaýn açardyr Awtoulag howa we suw çüýşesi önüminiň plastmassa galyplary, dizaýna we önümçilige hil gözegçiligi adaty görnüşden has kyn, sebäbi bu görnüşli bölekler adatça PA6 (PA66) + GF materialy bilen galypdyr. (30-35%) birleşme we bu görnüşli materiýa ...

Koprak oka
Aç-açan guty galyplary müşderä iberildi
Döredijilik 5 teswir 7-nji iýun

Aç-açan guty galyplary müşderä iberildi

2017-nji ýylyň 15-nji maýy - galyplaryň iberilmegi Birnäçe aýlap işlemekden soň, bir topar öý (iýmit gutusy) galyplary müşderä iberildi.Bölekler aç-açan bolansoň (ýokardaky suratda görkezilişi ýaly) we müşderiniň bölekleriň daşky görnüşine ýokary derejeli talap bar.In engineeringenerçilik toparymyz ýeňmek üçin köp zat etdi ...

Koprak oka
Ylmy gurallar synagy näme?
Döredijilik 5 teswir 7-nji iýun

Ylmy gurallar synagy näme?

1. Galyp synagynyň maksady?Galyplanan kemçilikleriň köpüsi önümiň plastifikasiýa we galyplaşdyryş prosesinde ýüze çykýar, ýöne käwagt boşluklaryň mukdaryny hem goşmak bilen esassyz galyndy dizaýny bilen baglanyşykly;sowuk / gyzgyn ylgaw ulgamynyň dizaýny;sanjymyň görnüşi, ýagdaýy we ululygy ...

Koprak oka
Gyzgyn bahar + tokaý hezil edýär!
Döredijilik 5 teswir 7-nji iýun

Gyzgyn bahar + tokaý hezil edýär!

-Nankunşan gyzgyn bahar saglyk jülgesine syýahat Birnäçe günläp ýagyş ýagýar we baharyň geçendigini bilemok.Howa gowy bolansoň, tomsuň uzak wagtlap gelendigine düşündim.Wagt elmydama biziň ünsden düşýän bölümimizde, 2019-njy ýylyň senenamasy iýun aýynda geçirildi we yssy tomus ...

Koprak oka
Has giňişleýin maglumat üçin

Sözler çyn ýürekden bolmaly, sebäbi wada bergidir!