“Dongguan Enuo mold Co., Ltd” Gonkong BHD toparynyň golçur kärhanasy, plastmassa galyndy dizaýny we önümçiligi olaryň esasy işidir.Mundan başga-da, metal bölekleri CNC gaýtadan işlemek, prototip önümleri R&D, gözleg gurallary / Gauge R&D, plastmassa önümleri galyp, pürkmek we ýygnamak bilen meşgullanýar.

Bölek galyndylarynyň kemçilikleri barada näçeräk bilýärsiňiz
Döredijilik 5 teswir 26-2020-nji oktýabr

Bölek galyndylarynyň kemçilikleri barada näçeräk bilýärsiňiz

Galyndy synag wagtynda galyplaýyş kemçilikleri köplenç takyk çaklamasyz ýüze çykýar, şonuň üçin gowy galyndy synag inereneri sebäbini mümkin boldugyça çalt kesgitlemek üçin baý tejribä eýe bolmalydyr, sebäbi sanjym maşynyna sarp edilýän wagtyň dowamynda çykdajy köpelýär.

Bu ýerde toparymyz birneme tejribe toplady, bu paýlaşma şuňa meňzeş meseläni çözmek üçin birneme yşarat görkezip bilse, gaty begeneris.

 def

Bu ýerde üç bellik hakda gürleşýäris: “Burnt Marks”, “Çygly bellikler” we “Howa bellikleri”.

def2

def

Aýratynlyklary:

·Wagtal-wagtal ýüze çykýar

·Dar kesişde ýa-da howa duzagy ýagdaýynda görünýär

·Ereýän temperatura sanjym temperaturasynyň iň ýokary çägidir

·Kemçilik, metbugat nurbasynyň tizligini peseltmek bilen belli bir täsire eýe

·Plastifikasiýa wagty gaty uzyn ýa-da metbugat nurbatynyň öň tarapynda gaty uzak dur

·Gaýtadan işlenen plastmassa materiallary aşa köp ulanylýar ýa-da material öň birnäçe gezek eredildi

·Galyndyda gyzgyn ylgaw ulgamy bilen peýda bolmak

·Closedapyk burun bilen galyp (Burun ýapyň)

def4
def5

Aýratynlyklary:

·Çig materiallaryň suw siňdiriş aýratynlyklary bar (meselem: PA, ABS)
·Eredilen plastmassany haýallyk bilen sanjym etmek bilen köpürjikler we bugarmak hadysasy peýda bolar
·“Çukur” gurluşy hökmünde görkezilen bellikleriň görnüşi
·Sanjymdan öň materialyň çyglylygy gaty ýokary
·Daşky gurşawdaky çyglylyk gaty ýokary (esasanam howa sowuk galyndy ýa-da kolloid bölejikler bilen kontaktda bolanda,
·Bellikler “U” görnüşi, uly meýdany we ýalpyldawuk ak zolaklary ýok
·Gödek perimetri bilen gurşalan zolakly bellikler

3 、 Howa bellikleri

def6

def7

Umuman, howa bellikleriniň şekilleri gödek, kümüş ýa-da ak reňkli, köplenç sferik / egrilen ýüzde, gapyrgalaryň / diwaryň galyňlygy üýtgeýär ýa-da burun töwereginde, derwezäniň girelgesi adatça howa bellikleriniň inçe gatlagy bolup görünýär;Grafada howa bellikleri hem ýüze çykýar, mysal üçin: tekst nagyşlary ýa-da depressiýa ýeri.

·Aşakdaky dekompressiýa bilen kemçilik has kiçi
·Nurbat haýal hereket edende kemçilik kiçelýär
·Piwo görnüşinde köpürjik görünýär
·Eredilen materialdaky gaz nagşy çukura meňzeş gurluşdy

Aboveokardaky görnüşlerden başga-da bölek böleginde “Aýna süýümli bellikler” we “Reňk bellikleri” bar. Geljekde has köp kemçilikli tejribe baglanyşykdaky eziz dostlarym bilen paýlaşylar, eger meniň ýazgym hakda dürli pikirleriňiz bar bolsa teswirleriňizi maňa habar beriň, bilşimiz ýaly, linkin paýlaşmak, öwrenmek we kämilleşdirmek üçin elmydama gowy platforma bolup durýar!


Iş wagty: 26-njy oktýabr -2020