“Dongguan Enuo mold Co., Ltd” Gonkong BHD toparynyň golçur kärhanasy, plastmassa galyndy dizaýny we önümçiligi olaryň esasy işidir.Mundan başga-da, metal bölekleri CNC gaýtadan işlemek, prototip önümleri R&D, gözleg gurallary / Gauge R&D, plastmassa önümleri galyp, pürkmek we ýygnamak bilen meşgullanýar.

Bu çeper eseriň soňundan haýsy suraty saýlarsyňyz
Döredijilik 5 teswir 27-2020-nji oktýabr

Bu çeper eseriň soňundan haýsy suraty saýlarsyňyz

Wah, ýigitler!galyndylary ibermegiň täze wagty !!Ha, marketing gyzymyzyň nähili bagtlydygyny görüň!

Dogrusy, bu suraty goýmazdan ozal ýüregimde bir kynçylyk ýüze çykdy.Köp mukdarda “linkedIn” baglanyşyklaryna eýe bolan dostum maňa mähirli maslahat berýärdi: Haý, garry!bir gyzy galyplar bilen durmaga çagyrmak gowy däl, esasanam uly ýylgyrýan ýüzi bilen!Gel, galyndy öndürmek gaty çynlakaý bolmaly, şeýlemi?Çalyşýan ýa-da çalyşmak üçin kagyz saklaýan tehniki ýigit has amatly bolup bilermi?

Bu çeper eseriň soňundan haýsy suraty saýlarsyňyz d

Şol pursat üçin, onuň belläp geçişi ýaly, gadyrly okyjylara eden-etdilikli täsir edişim ýaly, toparymyzy kynlaşdyrmak üçin gynanýaryn.Tomaşaçylaryň gözüni özüne çekýän ýaly, meniň ýazmagymyň ýeke-täk maksady!Şonuň üçin bu gezek onuň teklip edişi ýaly, “hakyky” galyp öndüriji hökmünde resmi bolmak isledim!Soň bolsa, kärdeşlerimiň kömegi bilen ilkinji surata düşdüm.görkezilen aşakdaky surat ýaly, diňe obýektiwimiň öňünde görkezilen galyndy we önümler, resmi we arassa, hemmesi dogry.ýöne bir zadyň ýitirilendigini duýýaryn ...

Bu çeper eseriň soňundan haýsy suraty saýlarsyňyz c

Surata düşürenimden soň, yza gaýdyp barmagy meýilleşdirýärin.“90-njy ýyllardan soň” gyzymyz: bu galyp bilen suratym barmy?Elbetde diýdim!Soň bolsa, şahsy selefi ýaly, galyp bilen her dürli “professional” poza ýasap başlaýar we ussahanadaky beýleki işgärler gülmek bilen kameranyň arkasyna ýapyldy, birden ussahananyň atmosferasy ýyly we sazlaşykly boldy.Toparymyzyň agzalary çykyşlaryndan hoşal, ýylgyrýan ýüzlerinde üstünlik gazanmak duýgusy…

Bolýar, gural ýasamak çynlakaý we takyk bir waka bolmaly, ýöne işimizi bagtly keýp bilen ýerine ýetirmek işçilerimiz üçinem möhüm bolup biler.Bilşiňiz ýaly, taslama wagty gaty gysga bolanda, işçilerimiz müşderilerimize beren wadasyny ýerine ýetirmek üçin köplenç iş wagtyndan artyk işleýärler.Işiň dowamynda ýadaw we dartgynly, işlerine we önümine hormatymyzy we minnetdarlygymyzy görkezmek mümkin bolsa, näme üçin beýle etmeli däl?“Ussat eserleri” bilen şöhle saçýanlarynda, el çarpyşmalarymyza rugsat bermeli dälmi?Gurallar sowuk, ýöne topardan ýylylyk!

Indi bir gün köp sanly gural guramasynyň eýesi zeýrenýär: Dizaýnerlere, inersenerlere ýa-da maşyn amallaryna garamazdan işçi almak has kyn.esasanam “90-njy ýyllardan soň” topary üçin, pikir edişleri ýaly, galyp ýasamak pudagynda kän bir gyzykly zat ýok.Täze nesliň işlemek baradaky kesgitlemesi bar, bagt topary döretmek we berkitmek üçin has möhüm faktor bolýar.

Şonuň üçin gadyrly okyjy, gündelik işimize haýsydyr bir bagtly sahna goýmak, iş dartgynly däl bolsa toparyny rahatlandyrmak diýip pikir edýärsiňizmi?aşakdaky iki suraty saýlap, öz garaýşyňyzy görkezmegiňizi haýyş edýäris.

Bu çeper biň soňundan haýsy suraty saýlarsyňyz b

Bu çeper eseriň soňundan haýsy suraty saýlarsyňyz


Iş wagty: 27-2020-nji oktýabr