“Dongguan Enuo mold Co., Ltd” Gonkong BHD toparynyň golçur kärhanasy, plastmassa galyndy dizaýny we önümçiligi olaryň esasy işidir.Mundan başga-da, metal bölekleri CNC gaýtadan işlemek, prototip önümleri R&D, gözleg gurallary / Gauge R&D, plastmassa önümleri galyp, pürkmek we ýygnamak bilen meşgullanýar.

Howa we suw çüýşesini üýtgetmek bölüminiň deformasiýasyna gözegçilik etmek üçin çözgütler
Döredijilik 5 teswir 28-2020-nji sentýabr

Howa we suw çüýşesini üýtgetmek bölüminiň deformasiýasyna gözegçilik etmek üçin çözgütler

Gadyrly okyjylar, soňky makalada (Howa we suw çüýşesiniň deformasiýasyna nädip gözegçilik etmeli? -Dizaýn bölümi) deformasiýadan öňki galyplary gözegçilikde saklamak üçin dizaýn bölümi barada gürleşdik, ýöne gowy dizaýn bolmagy bu şert , bizem etmeli Hakyky galyndy synag netijesine görä ölçegi sazlamak üçin köp üýtgetmek işi.Bilşiňiz ýaly, dürli bölek dürli geometriýa eýe, şonuň üçin dürli galyplaýyş ýagdaýy dürli çözgütlere laýyk gelmelidir.bolýar, haýsy çözgüt etjekdigimizi bilmek üçin maňa eýeriň.

Umuman aýdanyňda, galybyň satyn alynmagyna taýyn bolmagy üçin adatça 4 gezek galyndy synagy gerek we galybyň dolulygyna goşant goşmak üçin her synagyň roly bar.

T0:

T0 synagy, galyndy funksiýasyny barlamak we galypda dizaýn eden ýa-da ýasalan deslapky deformasiýanyň dogrudygyny ýa-da ýokdugyny barlamak üçin toparymyzyň içerki hereketidir.

aed1

Bölekleýin hakyky deformasiýa barada maglumat almak (Esasy ujy, turba çyzgysy, deşik deşikleri, gurnama tokly…)

Galyndy meseleleriniň hemmesini aç-açan ýa-da gizlin tapmaga synanyşyň, mysal üçin: galyndylary açmak / ýapmak, galyndylary çykarmak, material doldurmak balansy ýagdaýy , bölek şekillendiriş ýagdaýy, fleş we gysga gykylyk we ş.m.

Nusgalary adaty temperaturada 24 sagat erkin ýagdaýda saklamak üçin, soňra ölçeglerini ölçäň (ölçeg diňe içki üýtgetmek üçin hasabat berýär), esasanam aýak meýdanyny, tekizligi, tekizligi, aýagyň beýikligi we galyňlygy ýaly barlamak üçin.Sebäbi aýak meýdany mydama ölçeg maglumatlary ýaly.T0 ölçeg hasabaty elýeterli bolansoň, kebşirlemek arkaly galyby üýtgediň.

Maslahat:

T0-dan soň ölçeg üýtgemegi barada, diňe tekizligi, gönümelligi we perpendikulýarlygy barada alada ediň.

T1:

T1 synagy üçin, adatça müşderi galyndy synag üçin bize goşular. T1-den aşakdaky maksatlara düşünmelidiris.

Galyp funksiýasy we hereketi gowy bolmaly, sanjym ýagdaýy durnukly ýagdaýda işlemeli.

Nusgalaryň ölçegi aýak meýdanynyň tekizliginde, tekizliginde we perpendikulýarlygynda diýen ýaly bolmaly.

24 sagatdan soň, nusgalary ölçemek (doly ölçegli hasabatlar müşderä iberiler) we galyndylary üýtgetmek üçin netijelere görä.

Maslahat:

Coreadro goýulýan ýumşak polady talap edilýän gaty polata çalyşmak.gözegçilik sanawyny taýýarlamak üçin gural we standart bölekleri barlaň.

Göni, tekizligi we perpendikulýarlygy barada azajyk düzediş etmek.

Positionhli pozisiýa çydamlylygyny optimizirlemek.

Achus

T2:

T2 synanyşygynyň maksatlary:

Çydamlylykda turbalaryň, brekleriň we klipleriň 95% pozisiýasy.Nusgalary ölçemek we NG ölçegleriniň bardygyny ýa-da ýokdugyny barlamak üçin.

100% gönümellik, tekizlik we perpendikulýarlyk çydamlylykda.

Goýmalaryň arasyndaky ähli gabat gelmezlik 0,1 mm.

T2 nusgalary funksiýa we gurnama synagy, synaglardan haýsydyr bir seslenme bar bolsa müşderi bilen aragatnaşyk üçin müşderä tabşyrylmalydyr.In engineeringenerçilik üýtgemese, galyplary tertip boýunça üýtgederis.

Maslahat:

Allhli ölçegleri optimizirlemek.

T3 :

T3 synanyşygy, ölçegleri we nusga meselelerini doly doldurmaly.

Gurallary tassyklamak synagy (TA ýa-da T4), galyndy funksiýasyny we nusga hilini barlamak üçin 2-4 sagat yzygiderli işlemeli.Synag gutarandan soň, iberilmezden ozal galyby barlaň.

Oveokarda deformasiýadan öňki galyndylary üýtgetmegiň gysgaça mazmuny bar.jikme-jik maglumat biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýärisharry@enuomold.com

Wagtyňyz üçin sag boluň!


Iş wagty: 28-2020-nji sentýabr