Kompaniýa habarlary

“Dongguan Enuo mold Co., Ltd” Gonkong BHD toparynyň golçur kärhanasydyr, esasy iş sanjym galyndylaryny öndürmek we sanjym galyplarydyr. Mundan başga-da, Enuo galyp, gözleg gurallary / Gauge R & D, Die casting, CNC gaýtadan işlemek, OEM zawodydyr. Prototip önümleri R&D, bölekleri sepmek we ýygnamak.

Plastmassa galyndy bölekleri ýasalanda haýsy taraplary doly göz öňünde tutmaly?
Habarlar

Plastmassa galyndy bölekleri ýasalanda haýsy taraplary doly göz öňünde tutmaly?

Plastmassa galyndy bölekleri ýasalanda aşakdaky taraplar doly göz öňünde tutulmalydyr: 1. Önüm dizaýnyna üns bermäň we plastmassa galyndy bölekleriniň öndürilmegine üns bermäň Käbir ulanyjylar önümleri ýa-da täze önümleriň synag önümçiligini ösdürenlerinde, köplenç diňe önüm gözleglerine üns berýärler. we ösüş ...
Köpräk oka
Sanjym galyplarynyň dizaýnynda haýsy nokatlara üns bermeli?
Habarlar

Sanjym galyplarynyň dizaýnynda haýsy nokatlara üns bermeli?

1. Önüm diwarynyň galyňlygy (1) Her dürli plastmassanyň diwar galyňlygynyň belli bir diapazony bar, adatça 0,5 - 4 mm.Diwaryň galyňlygy 4 mm-den geçse, sowadyş wagtynyň gaty uzyn bolmagyna we gysylmagyna we beýleki kynçylyklara sebäp bolar.Önümiň gurluşyny üýtgetmegi göz öňünde tutuň.(2) Diwar deň däl ...
Köpräk oka
Iki reňkli galyndy önümleri bilen bir reňkli galyplaryň arasynda näme tapawut bar?
Habarlar

Iki reňkli galyndy önümleri bilen bir reňkli galyplaryň arasynda näme tapawut bar?

Iki reňkli galyndy önümleri bilen bir reňkli galyplaryň arasynda näme tapawut bar?Adyndan görnüşi ýaly, bir reňkli sanjym galyplary, bir gezekde diňe bir reňk sanap bilýän sanjym galyndysydyr;iki reňkli sanjym galyp, iki reňk sanjyp bilýän sanjym galypdyr.Iki reňkli galyplar gödek ...
Köpräk oka
Plastiki sanjym galyplarynyň prinsipi näme?
Habarlar

Plastiki sanjym galyplarynyň prinsipi näme?

Plastiki galyndy esasan üç bölekden durýar: guýma ulgamy, galyplaýyş bölekleri we gurluş bölekleri.Olaryň arasynda girelge ulgamy we galyplaýyş bölekleri plastmassa bilen göni aragatnaşykda bolup, plastmassa we önüm bilen üýtgeýän böleklerdir.Iň çylşyrymly we üýtgeşik ...
Köpräk oka
Iki reňkli galyplar üçin material saýlamak talaplary?
Habarlar

Iki reňkli galyplar üçin material saýlamak talaplary?

Iki reňkli sanjym galyndy materiallaryny saýlamak, galyndylary gaýtadan işlemegiň hilini üpjün etmegiň şertidir.Şonuň üçin amatly galyplary dizaýn edip biler ýaly, fiziki we himiki aýratynlyklara we materiallaryň gaýtadan işleniş usullaryna aýratyn üns berilmelidir.Däp-dessurlar bilen birleşdirilen ...
Köpräk oka
Galyndy ömrüni we galyndy üweýşini gowulandyrmagyň ýollary haýsylar?
Habarlar

Galyndy ömrüni we galyndy üweýşini gowulandyrmagyň ýollary haýsylar?

Galybyň hyzmat möhletini nädip gowulandyrmaly Ulanyjylar üçin galybyň hyzmat möhletini köpeltmek möhüriň bahasyny ep-esli azaldyp biler.Galybyň hyzmat ediş möhletine täsir edýän faktorlar aşakdakylar: 1. Material görnüşi we galyňlygy;2. Ölümli ýer boşlugyny saýlamalymy;3. Gurluşy ...
Köpräk oka
Kapotyň wezipesi näme?
Habarlar

Kapotyň wezipesi näme?

Kapotyň wezipesi tozan geçirmeýän, statiki garşy, ses izolýasiýasy, suwuň, ýagyň we uçgun wilkalarynyň hapalanmagynyň öňüni almakdyr.Specificörite funksiýalar aşakdakylar: Toz geçirmeýän, anti-statik, ses izolýasiýasy: kapot motoryň tozana garşy, statiki we ses çykaryjy bolmagyna kömek edýär ...
Köpräk oka
Senagat ösüşinde sanjym galyplarynyň ähmiýeti!
Habarlar

Senagat ösüşinde sanjym galyplarynyň ähmiýeti!

Durmuşda köp zat möhüm rol oýnaýar, biz onuň bilen baglanyşýarys, öndürmek üçin ulanýarys, ýöne seýrek tanýarys.Mysal üçin, sanjym galyplary, köp adam bu sözi gaty nätanyş eşidýär, ýöne bu biziň durmuşymyzda aýrylmaz.Sanjym galyplary “sanjym galyplary” hem diýilýär.De ...
Köpräk oka
Geljekde sanjym galyndy zawodynyň täze ugry
Habarlar

Geljekde sanjym galyndy zawodynyň täze ugry

Döwrüň ösmegi bilen has köp galyplar ösdürilýär we öndürilýär.Sanjym galyp zawodynda sanjym galyplaryna sanjym galyplary hem diýilýär.Sanjym etmegiň we galyplamagyň usulydyr.Sanjym galyplaýyş prosesinde, adatça alty basgançaga bölünip bilner: galyp ...
Köpräk oka
Awtoulag bamperleriniň funksiýalary näme?
Habarlar

Awtoulag bamperleriniň funksiýalary näme?

Awtoulag bamperleri howpsuzlygy goramak, ulaglary bezemek we ulaglaryň aerodinamiki aýratynlyklaryny gowulandyrmak üçin ulanylýar.Howpsuzlyk nukdaýnazaryndan awtoulag pes tizlikli çaknyşykda bufer roluny oýnap biler, öň we yzky awtoulag korpuslaryny gorap biler we ac bolan ýagdaýynda ulanylyp bilner ...
Köpräk oka
Plastmassa guýmagyň ädimleri näme
Habarlar

Plastmassa guýmagyň ädimleri näme

Metal guýulýan ýeke-täk material däl, plastmassa hem guýup bolýar.Suwuk plastmassa materiallary galyba guýup, otagda ýa-da pes temperaturada bejermäge, soň bolsa taýýar önümi aýyrmaga mümkinçilik berýän ýumşak zatlar.Bu prosese köplenç kasting diýilýär.Adatça biz ...
Köpräk oka
Plastmassa önümçiliginiň umumy amallary haýsylar?
Habarlar

Plastmassa önümçiliginiň umumy amallary haýsylar?

Plastiki çig mal otag temperaturasynda gaty ýa-da elastomer bolup, çig mal suwuk, eredilen suwuklyklara öwrülmegi üçin gaýtadan işlenilende gyzdyrylýar.Plastmassany gaýtadan işleýiş aýratynlyklaryna görä “termoplastika” we “termosetlere” bölmek mümkin....
Köpräk oka
Habarlar

Markanyň artykmaçlyklary we kemçilikleri ölýär

(1) Marka bölekleriniň ölçegli takyklygy öl bilen kepillendirilýär we edil şol bir aýratynlyklara eýe, şonuň üçin hili durnukly we çalşygy gowy.(2) Galyndylary gaýtadan işlemegiň kömegi bilen inçe diwarly, ýeňil agramly, berkligi, ýokary ... bölekleri almak bolýar.
Köpräk oka
Plastiki galyndy bilen sanjym galypynyň arasyndaky tapawut
Habarlar

Plastiki galyndy bilen sanjym galypynyň arasyndaky tapawut

Ylmyň we tehnologiýanyň ösmegi bilen plastmassa önümleri gündelik durmuşymyzda eýýäm çalşyp bolmajak önüme öwrüldi.Hakyky durmuşda, plastmassa önümleri durmuşda islendik wagt görüp bilýän awtoulaglar, gämiler we uçarlar ýaly ähli meýdanlary diýen ýaly basyp aldy., kompýuterler, telefonlar a ...
Köpräk oka
Galyp ýasamagyň ähmiýeti näme?
Habarlar

Galyp ýasamagyň ähmiýeti näme?

Galyp näme?Galyp esasy önümçilik guralydyr we gowy galyndy indiki önümçilik üçin möhüm kepillikdir;galyndy nähili ýasalýar?Galyplary ýasamak kynmy?Galyndy önümçiligi, aýratynlyklary we önümçiligi sebäpli mehaniki önümçilik kategoriýasyna degişlidigine garamazdan ...
Köpräk oka
Sanjym galyndy derwezeleriniň görnüşleri we artykmaçlyklary we kemçilikleri
Habarlar

Sanjym galyndy derwezeleriniň görnüşleri we artykmaçlyklary we kemçilikleri

Göni derweze, uly derweze diýlip hem atlandyrylýan, adatça plastmassa böleklerinde ýerleşýär we köp boşlukly sanjym galyplarynda iýmit derwezesi hem diýilýär.Beden boşluga gönüden-göni sanjylýar, basyşyň ýitmegi az, basyşyň saklanmagy we gysylmagy güýçli, gurluşy sim ...
Köpräk oka
Plastiki galyplaryň dizaýnynda haýsy gurluş meselelerine üns bermeli?
Habarlar

Plastiki galyplaryň dizaýnynda haýsy gurluş meselelerine üns bermeli?

Plastiki galyplaryň dizaýnynda haýsy gurluş meselelerine üns bermeli?1. Bölünýän ýer: galyp ýapylanda galyndy boşlugy we galyndy bazasy biri-biri bilen hyzmatdaşlyk edýän kontakt üst gatlagy.Locationerleşýän ýerini we usulyny saýlamak daşky görnüşe we şa täsir edýär ...
Köpräk oka
Näme üçin sanjym galyplaýyş önümleriniň ýykylýan ýapgytlygy bar we ululygy nämä bagly?
Habarlar

Näme üçin sanjym galyplaýyş önümleriniň ýykylýan ýapgytlygy bar we ululygy nämä bagly?

1: Näme üçin sanjym galyplaýyş önümleriniň ýykylýan ýapgytlygy bar?Adatça, sanjym galyndy önümleri degişli galyplar bilen işlenýär.Sanjym galypdan ýasalan önüm galyp we bejerilenden soň, köplenç demolding diýlip atlandyrylýan galyndy boşlugyndan ýa-da ýadrosyndan çykarylýar.Galyplaryň gysylmagy we o ...
Köpräk oka
Akylly galyp, pudagyň ösüşiniň gutulgysyz tendensiýasydyr
Habarlar

Akylly galyp, pudagyň ösüşiniň gutulgysyz tendensiýasydyr

Maglumat tehnologiýasynyň yzygiderli ösmegi bilen onuň tehniki mazmuny we çylşyrymlylygy hem barha ýokarlanýar we akyl düşünjesi kem-kemden durmuşyň ähli gatlaklaryna we durmuşymyzyň ähli ugurlaryna aralaşdy.Akylly binalar esasan ösdürilýär ...
Köpräk oka
Plastiki sanjym galyplary ulanylanda nämä üns bermeli?
Habarlar

Plastiki sanjym galyplary ulanylanda nämä üns bermeli?

1. Önümçilik prosesini sazlamak: 1) Ilki bilen, prosesiň parametrleriniň hakyky modeller, materiallar we galyplar bilen birmeňzeşdigini barlaň;2) Amal parametrleri şol bir wagtyň özünde girizilende, ilkinji piwo önümçiligiň basyşyny we tizligini birneme peseldip başlaýar, soň bolsa kem-kemden ...
Köpräk oka
Plastmassa galyndylaryny öndürmegiň 5 basgançagy
Habarlar

Plastmassa galyndylaryny öndürmegiň 5 basgançagy

1. Önüm maglumatlaryny dolandyrmagy, maglumatlary dolandyrmagy we resminamalary çyzmagy netijeli dolandyrmak: resminamalaryň hemmetaraplylygyny we çyzuwyň yzygiderliligini üpjün edip biljek galyndy önümlerini dolandyrmagy, maglumatlary dolandyrmagy we resminamalary dolandyrmagy netijeli ýerine ýetiriň ...
Köpräk oka
Sanjym galyplarynyň kesgitlemesi we klassifikasiýasy
Habarlar

Sanjym galyplarynyň kesgitlemesi we klassifikasiýasy

Ilki bilen, 1-nji galybyň kesgitlemesi: Plastmassa sanjym galyplarynda ulanylýan galyp, sanjym galyplary diýlip atlandyrylýan sanjym galyp görnüşine öwrülýär.Sanjym galyplary çylşyrymly şekilleri we ýokary ölçegli takyklygy ýa-da bir wagtyň özünde plastmassa önümleri emele getirip biler.2: “Sevenedi nokatly galyp, ...
Köpräk oka
Plastmassa galyndylaryny öndürmegiň 5 basgançagy
Habarlar

Plastmassa galyndylaryny öndürmegiň 5 basgançagy

Birinjiden, önüm maglumatlary dolandyrmagy netijeli dolandyrmak, maglumatlary dolandyrmak we çyzuw resminamalaryny dolandyrmak: galyndy önümlerini netijeli dolandyrmak, maglumatlary dolandyrmak we çyzuw resminamalaryny dolandyrmak resminamalaryň hemmetaraplylygyny we çyzgy görnüşleriniň yzygiderliligini üpjün edip biler; ...
Köpräk oka
Plastmassa önümleriniň emele gelmegine täsir edýän sebäpler näme?
Habarlar

Plastmassa önümleriniň emele gelmegine täsir edýän sebäpler näme?

Plastmassa galyplaryň umumy usullary haýsylar?) tersine bolmaly.Faktorlar ...
Köpräk oka
Plastiki galyndy hiliniň sanjym galyp önümçiligine täsiri
Habarlar

Plastiki galyndy hiliniň sanjym galyp önümçiligine täsiri

1. Galybyň sanjym ýüzüniň tekizligi, galyndy önümçiliginiň üstünligini ýa-da şowsuzlygyny kesgitleýän iň möhüm baglanyşyklardan biri bolan galyndy ýüzüniň ýalpyldawuklygy gaty möhümdir.Galybyň üstü ýeterlik derejede tekiz däl, üstü deň däl we üstü o ...
Köpräk oka
Plastiki galyndylara hyzmat etmek we hyzmat etmek hakda
Habarlar

Plastiki galyndylara hyzmat etmek we hyzmat etmek hakda

Plastiki galyndylar, plastmassa önümleri üçin esasy gurallardyr.Galybyň hili üýtgese, şekiliň üýtgemegi, pozisiýanyň hereketi, gödek galyp görnüşi, gysýan ýüzleriň arasyndaky erbet aragatnaşyk we ş.m. plastmassa önümleriniň hiline gönüden-göni täsir eder.Şonuň üçin biz ...
Köpräk oka
Plastiki galyplaryň dizaýnynda we önümçiliginde çözülmeli esasy meseleler haýsylar?
Habarlar

Plastiki galyplaryň dizaýnynda we önümçiliginde çözülmeli esasy meseleler haýsylar?

Plastiki galyplaryň dizaýnynda we önümçiliginde çözülmeli esasy meseleler haýsylar?1. Plastiki galyndy gurluşy ýerlikli saýlanmalydyr.Plastmassa bölekleriniň çyzgylaryna we tehniki talaplaryna laýyklykda, galyplaýyş usulyny we enjamlaryny gözläň we saýlaň, birleşdiriň ...
Köpräk oka
Alty kategoriýa plastik galyplar we olaryň gurluş aýratynlyklary
Habarlar

Alty kategoriýa plastik galyplar we olaryň gurluş aýratynlyklary

Plastiki galyndy, plastmassa önümlerine doly konfigurasiýa we takyk ululyk bermek üçin plastmassa gaýtadan işleýän senagatda plastmassa galyplaýyş maşynlary bilen gabat gelýän guraldyr.Dürli galyplaýyş usullaryna görä, dürli galyplara bölünip bilner.1. -okary giňeldilen polistirol mol ...
Köpräk oka
Geljekde galyplary ösdürmek üçin birnäçe ösüş ugurlary bar
Habarlar

Geljekde galyplary ösdürmek üçin birnäçe ösüş ugurlary bar

Galyp, senagatyň özenidir.Galyp önümleri köpçülikleýin önümçilige ýetirip biler, netijeliligi ýokarlandyryp we çykdajylary azaldyp biler.Atedok edip bolmajak pudak.Esasanam Hytaýyň senagatlaşma prosesiniň çalt ösýän häzirki döwründe galyndy senagaty henizem günüň dogmagy ...
Köpräk oka
CNC işlemegiň alty basgançagy haýsylar?
Habarlar

CNC işlemegiň alty basgançagy haýsylar?

CNC gaýtadan işlemek, senagat enjamlaryny öndürmekde ulanylýan we köp kompaniýalarda giňden ulanylýan adaty bir gaýtadan işlemek usulydyr.Gaýtadan işlemegiň ähli prosesinde önümçilik, adatça, poslamaýan polatdan ýasalan böleklere görä amala aşyrylýar, şonuň üçin önümçilikde ...
Köpräk oka
Plastmassa galyndy gaz çykaryş ulgamynyň dizaýnlary näme?
Habarlar

Plastmassa galyndy gaz çykaryş ulgamynyň dizaýnlary näme?

Sanjym galyplary sanjym galyplarynyň aýrylmaz bölegidir.Boşluklaryň sanyny, derwezäniň ýerleşýän ýerini, gyzgyn ylgaýjyny, sanjym galyplarynyň gurnama çyzgy dizaýn ýörelgelerini we sanjym galyplary üçin material saýlamagy hödürledik.Bu gün plastik sanjymlaryň dizaýny bilen tanyşdyrmagy dowam etdireris ...
Köpräk oka
Plastiki galyplaryň ösüşi we öndürilmegi näçe wagt göz öňünde tutular?
Habarlar

Plastiki galyplaryň ösüşi we öndürilmegi näçe wagt göz öňünde tutular?

Plastiki galyndylary ösdürmegiň başlangyç döwründe önüm öndürijiler, müşderilerimiz, galybyň näçe wagt gerekdigi barada iň köp alada edýärler?Elektron önümleri, lukmançylyk önümleri ýa-da daşky gurşawy goramak enjamlary bolsun, bazarda her gün täzelenmeler bolar.T ... diýilýär ...
Köpräk oka
Sanjym galyp öndürijisiniň önüm baglanyşygynyň sebäpleriniň derňewi
Habarlar

Sanjym galyp öndürijisiniň önüm baglanyşygynyň sebäpleriniň derňewi

Plastiki galyndy öndürýän kebşirleýiş çyzyklary görünýän zolaklar ýa-da üstündäki çyzykly yzlar.Iki akym gabat gelende interfeýsde doly birleşmezlik arkaly emele gelýär.Galyndy doldurmak usulynda, kebşirleýiş çyzygy, suwuklyklaryň öňdäki bölümleri gabat gelende çyzygy aňladýar..Galyndy zawody poi ...
Köpräk oka
Galyndy ömrüni we galyndy üweýşini gowulandyrmagyň usullary haýsylar?
Habarlar

Galyndy ömrüni we galyndy üweýşini gowulandyrmagyň usullary haýsylar?

Galybyň hyzmat möhletini nädip gowulandyrmaly Ulanyjylar üçin galybyň hyzmat möhletini köpeltmek möhüriň bahasyny ep-esli azaldyp biler.Galybyň hyzmat ediş möhletine täsir edýän faktorlar aşakdakylar: 1. Material görnüşi we galyňlygy;2. Göwnejaý galyndy boşlugyny saýlamalymy;3. Gurluşy ...
Köpräk oka
Plastmassa ýasamagyň umumy usullary haýsylar?
Habarlar

Plastmassa ýasamagyň umumy usullary haýsylar?

Plastmassa önümleri sintetiki çybyklaryň we dürli goşundylaryň çig mal hökmünde garyndysyndan, sanjym, ekstruziýa, basmak, guýmak we beýleki usullary ulanýar.Plastmassa önümleri galyp ýörkä, ahyrky netijäni hem alýarlar, şonuň üçin plastmassa galyplary önümçiligiň esasy prosesi....
Köpräk oka
Plastiki galyplar üçin umumy ýalpyldawuk usullar haýsylar
Habarlar

Plastiki galyplar üçin umumy ýalpyldawuk usullar haýsylar

Plastiki galyndylary ýuwmak usuly Mehaniki ýalpyldawuk mehaniki ýalpyldawuklyk, tekiz ýer almak üçin, ýalpyldawuk konweks böleklerini aýyrmak üçin material ýüzüniň kesilmegine we plastmassa deformasiýasyna daýanýan ýalpyldawuk usuldyr.Umuman, ýag daş taýaklary, ýüň tigirler, çäge kagyzy we ş.m. ulanylýar ...
Köpräk oka
Galyndy bilen torna arasyndaky tapawut we baglanyşyk
Habarlar

Galyndy bilen torna arasyndaky tapawut we baglanyşyk

1. Sanjym galyplary, zarba galyplary, ekstruziýa, örtük guýmak ýa-da ýasamak, eritmek, möhürlemek we beýleki usullar bilen zerur önümleri almak üçin senagat önümçiliginde ulanylýan galyplar, dürli galyplar we gurallar.Gysgaça aýdylanda, galyndy obýektleri emele getirmek üçin ulanylýan guraldyr.Bu gural dürli p ...
Köpräk oka
Galybyň takyklygy has ýokary we has ýokary bolar
Habarlar

Galybyň takyklygy has ýokary we has ýokary bolar

Ykdysadyýetiň yzygiderli ösmegi bilen adamlaryň ýaşaýyş derejesi gowulaşmagyny dowam etdirýär we ruhy we maddy medeni talaplar barha ýokarlanýar.Bu isleg, öý mebel pudagynyň üznüksiz ösmegine we täzelenmegine sebäp boldy.Senagat ...
Köpräk oka
Sanjym galyndysynyň adaty işleýiş işiniň ýerleşişiniň asyl bölegini nädip saýlamaly?
Habarlar

Sanjym galyndysynyň adaty işleýiş işiniň ýerleşişiniň asyl bölegini nädip saýlamaly?

1. Sanjym galypynyň özbaşdak işlenip düzülen bölekleri üç görnüşe bölünen tekizlikde ýerleşýär: (1) Esasy rulman üstü, köplenç ulanylýan iş böleginiň üç derejeli erkinlik tekizligini çäklendirýär; iş böleginiň ýerleşiş ýeri wi ...
Köpräk oka
Plastiki galyplaryň dizaýnynda haýsy gurluşlara üns bermeli?
Habarlar

Plastiki galyplaryň dizaýnynda haýsy gurluşlara üns bermeli?

Plastiki galyplar dizaýn we önümçilik we plastmassa gaýtadan işlemek bilen ýakyndan baglanyşyklydyr.Plastmassa gaýtadan işlemegiň üstünligi we şowsuzlygy, galyndy dizaýnynyň täsirine we gaty uly derejede galyndy önümçiliginiň hiline baglydyr we plastmassa galyndy dizaýny dogry plastmassa pr ...
Köpräk oka
Has giňişleýin maglumat üçin

Sözler çyn ýürekden bolmaly, sebäbi wada bergidir!